Vroegsignalering en preventie van schulden

 

In het project Vroegsignalering en Preventie van Schulden wordt een maatschappelijke keten bekeken waarin een groot aantal commerciële en publieke partijen zijn betrokken. De consument, leveranciers, incassobedrijven, deurwaarders, schuldhulpverlening met minnelijke schikking, de uitvoering van de WSNP met de juridische schikking. Een veelheid aan vaak los staande initiatieven treffen we hierbij aan. Deze initiatieven richten zich op de burger die in financiële problemen is geraakt en/of de consument die het risico loopt om in de problemen te komen.

In overleg met het ministerie van Sociale Zaken bereidde Exser een project voor dat zich specifiek richt op de zogenaamde vroegsignalering. Uit onderzoek blijkt dat circa 15% van de huishoudens een risico loopt om in een financieel problematische situatie terecht te komen. Bovendien blijkt een aanzienlijk deel van huishoudens, waarvoor een minnelijke of juridische schikking is getroffen, na verloop van tijd opnieuw in de problemen te komen. Alle betrokken partijen zijn kennelijk niet in staat om het risico op financiële ontsporing in te dammen. Voor een deel omdat er niet of nauwelijks wordt samengewerkt tussen de partijen of simpelweg langs elkaar heen wordt gewerkt. Uitgangspunt bij het verbeteren van deze situatie is dat waar kennelijk geen enkele partij de regie kan of wenst te nemen, de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de consument zelf dient te liggen.

Het project start met het ontwerpen van concreet toepasbare maatregelen of ondersteuning in de maatschappelijke keten waarvan de schuldhulpverlening deel uit maakt. Tegelijkertijd zullen de kosten en baten van de gehele keten worden onderzocht. Vanaf leveranciers met hun incasso activiteiten, via Schuldhulpverlening en Juridische schikking tot en met preventie. In een vervolgfase wordt voorzien dat een consortium nieuwe vormen van vroegsignalering als een dienst zal ontwikkelen en implementeren. Tegen de achtergrond van maatschappelijke opvattingen over privacy, ethiek van de ondernemer en toenemende transparantie worden verantwoordelijkheden voor vroegsignalering op een evenwichtige wijze gedeeld tussen overheden, leveranciers en consumenten zelf.

 Posted by at 22:29