Opleidingen

 

BSC- en MSC-opleidingen

Exser heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een bachelor en master curriculum op het gebied van diensten. Deze curricula bestaan uit modules met kennis en vaardigheden uit disciplines zoals bedrijfskunde, bestuurskunde, gedragswetenschappen, recht en technologie. Exser maakte daarbij gebruik van de ervaringen in SSME netwerken in de VS, UK, India en China. Behoefte aan onderzoek bij bedrijfsleven maakte deel uit van deze activiteit die in nauwe samenwerking met hogescholen en universiteiten is vormgegeven. Deze activiteit speelt in op de behoefte bij dienstverlenende bedrijven aan gekwalificeerd personeel. De ontwikkelde curricula moeten de basis vormen voor aangepaste en nieuwe opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De ambitie daarbij was om het bedrijfsleven binnen enkele jaren te kunnen voorzien van gekwalificeerd personeel dat diensten kan ontwikkelen, bijbehorende processen kan vormgeven en producten kan ontwikkelen.

Uitvoering

Exser heeft hiertoe bijgedragen middels de ontwikkeling van curricula die de basis vormen voor opleidingen over diensteninnovatie.

In 2009 is vanuit Exser een rapport uitgebracht met daarin een scan van de huidige opleidingsmogelijkheden op het gebied van diensteninnovatie. Omdat in dit rapport is vastgesteld dat deze momenteel onvoldoende zijn, heeft Exser met diverse kennispartners gesproken over de wijze waarop BSC- en MSC-opleidingen zouden moeten worden vormgegeven. De resultaten van deze gesprekken en een toets van het opleidingsrapport in de markt van dienstverlenende organisaties zijn vastgelegd in een white paper getiteld: Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs. Dit rapport is verstuurd aan het Ministerie van OCW en EZ alsmede aan de HBO Raad. Het rapport is eveneens besproken in de Academic Board van Exser. Een overleg met de HBO Raad heeft plaatsgevonden in September 2010. Exser brengt dit rapport met verve in diverse gremia en rond daarmee deze activiteit af.

Naast de toegezegde curricula, wordt ook gewerkt aan de implementatie ervan. Dit draagt bij aan de bredere doelstelling van deze activiteit om bedrijven over meer gekwalificeerd personeel te kunnen laten beschikken op het terrein van diensteninnovatie. Deze activiteiten hebben geleid tot bijdragen aan het curriculum en de uitvoering van de Master of Engineering opleiding van de Hogeschool Utrecht.

 Posted by at 13:49