Programma’s

 

Samen met haar partners heeft Exser een aantal van deze programma’s opgezet in de vorm van publiek-private samenwerkingen. Op deze pagina, en op haar subpagina’s, vindt u informatie over de uitgangspunten van deze programma’s.

Vraaggestuurde innovatieprojecten

Doelstelling van Exser’s kennisontwikkelingsactifiteiten was het opzetten van door Exser-deelnemers te definiëren (vraagge-stuurde) preconcurrentiële onderzoekprogramma’s op sectoroverstijgende diensteninnovatiethema’s met een grote intensiteit en doorlooptijd van 3 tot 4 jaar.

Multidisciplinaire teams van dienstenonderzoekers (en gedetacheerde onderzoekers van de ondernemingen zelf) gaan hier op zoek naar state-of-the-art kennis op het geselecteerde thema. Binnen deze programma’s worden mijlpalen gedefinieerd om in een korte periode (6-18 maanden) delen van deze kennis ‘panklaar’ aan te bieden aan de deelnemende ondernemingen. Deelnemers krijgen door een portfolio van innovatieprogramma’s inzicht in een aantal sleutelthema’s op het gebied van diensteninnovatie en kunnen op basis hiervan beter bepalen hoe zij hiermee verder aan de slag willen/moeten. In de onderzoeksteams wordt de Nederlandse expertise gebundeld en aangevuld met beschikbare internationaal kennis op topniveau. De kennis uit de programma’s komt via workshops, presentaties, conferenties, onderzoeksrapporten, prototypen, pilots en adviezen tot de EXSER-deelnemers.

Uitvoering

Exser heeft de resultaten van diverse workshops en round tables vertaald naar een eerste concept van de nationale diensteninnovatieagenda. Dit heeft geleid tot de beschrijving van de thema’s op het gebied van diensteninnovatie die als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van de diensteninnovatie-programma’s.

Exser heeft een deel van haar diensten mogelijk gemaakt door het uitvoeren van haarprogrammaontwikkeling. Op no cure, no pay-basis ontwikkelt Exser deze diensteninnovatieprogramma’s. Bij het succesvol organiseren van financiering, zal Exser door de deelnemende partners voor deze ontwikkeling betaald worden. Bedrijven, universiteiten en hogescholen, concultancy bedrijven en overheidsorganisa-ties hebben eveneens aanzienlijke in-kind investeringen gedaan geleverd aan de ontwikkeling van deze programma’s. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat er ruime belangstelling is voor de onderwerpen die in deze programma’s worden aangesneden.

De status van de meest kansrijke programma’s per eind 2010 was als volgt:

  • Het programma LiveVideoZorg is gestart met als secundaire doelstelling om aan te geven hoe te komen tot de ontwikkeling van vervolgactiviteiten en een groter landelijk initiatief.
  • Het programma Experience & Performance is volledig uitontwikkeld, inclusief contracten voor betaling aan Exser en is ingediend bij Pieken in de Delta Noordvleugel, hoewel het kwalitatief sterke programma uiteindelijk onvoldoende co-financiering heeft gekregen. 
  • Het programma Document Services Campus is het resultaat van een intensieve samenwerking met Oce Technologies in Venlo. Dit project is inmiddels van start gegaan.
  • Het programma Vroegsignalering en Preventie van Schulden is uitvoerig besproken met een groot aantal marktpartijen en overheidsorganisaties. Er is eveneens herhaaldelijk overleg geweest met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit programma kan de invoering van de nieuwe wet Schuldhulpsanering ondersteunen. De ontwikkeling van dit programma heeft bijgedragen aan de totstandkoming van projecten die in andere regio’s tot bloei zijn gekomen.
 Posted by at 14:27