Strategie

 

Exser heeft haar activiteiten ingedeeld in drie types activiteiten:

  1. Inhoudelijke programma
  2. Business development-programma
  3. Aanvullend programma

Exser heeft de activiteiten hierin vertaald naar de Exser Strategiekaart, en heeft daarvan afgeleid een opdeling van primaire proces in de volgende vijf stappen:

  1. Kennisontwikkeling. Het is van belang dat Exser op het gebied van diensteninnovatie beschikt over tenminste een basisniveau aan kennis over dit thema en de ontwikkelingen en trends op dit gebied in de markt.
  2. Relatiemanagement. Vervolgens is het voor de uitvoering van de werkzaamheden primair van belang om de juiste partners aan Exser te binden, zowel vanuit de markt, alsook vanuit de wetenschap en de overheid.
  3. Agendering. Vraaggestuurd vanuit de markt stelt Exser de nationale diensteninnovatieagenda op, toetst deze en stimuleert de discussie hierover in de markt, binnen de wetenschap en bij de overheid.
  4. Programmaontwikkeling & financiering. De agendapunten vormen aanknopingspunten voor nieuw te ontwikkelen diensteninnovatieprogramma’s. Samen met de partners van Exser wor-den een aantal van deze programma’s nader uitgewerkt in de vorm van publiek-private sa-menwerkingen. Exser heeft hierbij een regisserende rol en zoekt eveneens naar financie-ringsmogelijkheden.
  5. Uitvoering. De programma’s die succesvol ontwikkeld worden, zullen onder regie van Exser worden uitgevoerd. Exser draagt zorg voor professioneel programmamanagement.

Deze vijf stappen vormden de basis van de projectstructuur en de rapportagestructuur. De indeling vormt de basis voor de inhoud en structuur van deze website.

 Posted by at 20:35